Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Sindicatul din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 
Sindicatul din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Statutul sindicatului

 

STATUTUL SINDICATULUI PERSONALULUI DIN

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918"

ALBA IULIA

 

     DISPOZIŢII GENERALE

     Sindicatul personalului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (numit în continuare doar Sindicatul) se organizează ca persoană juridică, de sine stătătoare constituită prin liberul consimţământ al angajaţilor Universităţii.

     Sindicatul s-a constituit, se organizează şi funcţionează conform prevederilor din Carta Organizaţiei Internaţionale a Muncii, a Constituţiei României a Legii sindicatelor nr. 54/2003,  a celorlalte acte care legiferează activităţile sindicale, precum şi în conformitate cu prevederile propriului statut.

     Sindicatul personalului din Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia este o organizaţie independentă, strict profesională, care reuneşte prin libera adeziune, exprimată în scris, toate categoriile de personal cu contract de muncă indiferent de pregătirea profesională, gradul didactic, naţionalitate, convingeri politice, religie, sex şi vârstă. În această organizaţie se pot înscrie şi pensionarii care au lucrat în învăţământul superior. Sindicatul s-a constituit în scopul apărării drepturilor angajaţilor, prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în contractele colective de muncă precum şi în scopul promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor acestuia.

     Sindicatul personalului din Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia poate să primească în componenţa sa şi personal angajat din alte instituţii de învăţământ sau cultură cu acordul Adunării generale şi respectarea prezentului Statut.

     Sindicatul garantează şi apără exercitarea dreptului sindical în mod organizat, cât şi interesele membrilor săi precum şi libertatea de opinie a acestora conform prevederilor Constituţiei României şi a legislaţiei în vigoare.

     Relaţiile Sindicatului cu organele de decizie din cadrul Universităţii se desfăşoară conform prevederilor legislaţiei muncii, a normelor ce reglementează activitatea sindicatelor, a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă şi al propriului Statut.

     Denumirea sindicatului din Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia este „Sindicatul  personalului din Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia. Prescurtat, această denumire poate fi şi: Sindicatul Universităţii „1 Decembrie 1918".

     Sediul Sindicatului: este în municipiul Alba Iulia, strada Nicolae Iorga nr. 11-13, în incinta Universităţii.

     Sindicatul şi organele sale de conducere, alese prin vot secret, au autonomie asigurată în raporturile cu Federaţia Naţională „Alma Mater" la care este afiliat precum şi faţă de celelalte confederaţii sindicale la care  federaţia „Alma Mater" este afiliată.

 

     1.1. Sindicatul are ca scop înfăptuirea în practică a următoarelor obiective:

          -promovarea şi apărarea demnităţii, şi intereselor economice, profesionale, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi;

          - participarea activă şi constructivă la desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a întregii activităţi din învăţământul univers-itar din Alba Iulia;

          - militează pentru asigurarea cadrului specific desfăşurării tuturor activităţilor profesionale şi sociale;

          - participă în mod direct prin modalităţi specifice, la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă a membrilor săi;

          - organizează şi îndrumă manifestările cultural- artistice, sportive şi turistice ale tuturor angajaţilor.

 

     1.2. Persoanele care au calitatea de salariat al universităţii au dreptul fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să adere la sindicat dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

          - respectă prevederile prezentului Statut;

          - plătesc la timp cotizaţia;

          - nu execută pedepse  privative de libertate prevăzute de lege, sau alte interdicţii legale; 

     Alte prevederi generale:

          - nimeni nu poate fi constrâns să facă parte sau nu, ori să se retragă sau nu din sindicat;

          - o persoană poate face parte numai dintr-un singur sindicat;

          - membrii de sindicat care se retrag din această organizaţie nu pot cere restituirea cotizaţiei sau bunurile donate;   

         - salariaţii care deţin funcţii în structurile de conducere cu putere de decizie în domeniile care fac obiectul acţiunilor sindi-cale sau care implică exercitarea autorităţii de stat pot fi membrii de sindicat, dar nu pot face parte din organele de conducere ale sindicatului.

 

     1.3. Sindicatul apără drepturile membrilor săi ce decurg din: legislaţia muncii; contractul colectiv de muncă; contractul individual de muncă şi din alte  acte normative care se referă la interesele profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive, ale angajaţilor

     Asemenea drepturi sunt apărate în faţa organelor de conducere ale Universităţii, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie precum şi în faţa altor instituţii sau autorităţi ale statului.

     În vederea realizării obiectivelor sale Sindicatul are dreptul să folosească ca mijloace specifice: negocierile; procedurile de soluţionare a litigiilor prin mediere, arbitraj sau consiliere; petiţia; protestul; mitingul; demonstraţia; greva. Hotărârea privind utilizarea acestor mijloace, cu excepţia grevei, se ia de către consiliul de conducere. Declanşarea grevei se face pe bază de referendum.

 

     2. AFILIEREA SAU ASOCIEREA


     2.1. Sindicatul are dreptul de a se afilia la orice Federaţie sindicală universitară din România, de a se asocia cu alte sindicate în vederea afilierii la orice federaţie, confederaţie sau uniune sindicală, de a stabili şi întreţine relaţii cu alte sindicate din ţară şi din străinătate, pe baza hotărârii adunării generale.

    2.2. Afilierea sau retragerea se poate face pe baza hotărârii Consiliului de conducere al sindicatului şi a validării acestei hotărâri de către adunarea generală ordinară sau extraordinară cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi la adunarea generală.

 

     3. DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL SINDICATULUI


     3.1. Dobândirea calităţii de membru al sindicatului are loc pe baza cererii scrise, depusă de solicitant la Biroul executiv care are competenţa de a o aproba. În cazuri deosebite, validarea o va face Consiliul de conducere al sindicatului.

     3.2. Membrii sindicatului au dreptul de a se retrage oricând din sindicat, fără a avea obligaţia de a arăta motivele. Cererile de retragere din sindicat se prezintă în formă scrisă şi se depun la Biroul executiv având  efect începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus.

 

     4. PATRIMONIUL SINDICATULUI


     4.1. Patrimoniul Sindicatului se compune din bunuri imobile şi mobile, precum şi din  fonduri băneşti care pot avea următoa-rele izvoare de provenienţă:

 

     Bunuri materiale, cuprinzând bunuri imobile şi mobile provenite din:

          - fonduri preluate de sindicat;

          - achiziţii proprii, înregistrate şi justificate conform legislaţiei în vigoare;

          - donaţii de la persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate;

          - alte surse legale;

 

     Disponibilităţi băneşti provenite din:

          - cotizaţii lunare calculate din drepturile băneşti, care poate fi de până la 1% din salariul de bază a lunii la care se referă drepturile băneşti respective şi se reţine pe statul de plată, odată cu celelalte obligaţii;

          - fonduri provenite din activităţi cultural-sportive;

          - alte venituri provenite din dobânzi, donaţii, concursuri etc.

 

     Drepturi de creanţă constituite din:

          - împrumuturi acordate altor organisme din fondurile proprii ale sindicatului;

          - achiziţia de titluri de valoare (acţiuni, obligaţiuni, etc.) în scopul sporirii fondurilor proprii;

drepturi băneşti izvorâte din diverse raporturi juridice prevăzute de lege.

 

     4.2. Fondurile Sindicatului se folosesc pentru: îmbogăţirea patrimoniului propriu; finanţarea activităţilor organizatorico- admi-nistrative proprii; ajutor de grevă; studii şi cercetări socio-profesionale; ajutoare sociale; cadouri pentru membrii de sindicat, şi membrii familiilor lor; organizarea de mese festive cu ocazia unor evenimente; sponsorizări pentru activităţile organizate de Liga studenţilor; plăţi către organizaţiile la care se afiliază, în  conformitate cu cele prevăzute în prezentul statut şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea generală şi pentru alte destinaţii stabilite de către adunarea generală.

     4.3. Competenţa aprobării sumelor pentru diferitele categorii de cheltuieli revine, după caz, Adunării generale, Consiliul de conducere şi Biroul executiv. Astfel, Biroul executiv aprobă efectuarea unor cheltuieli curente lunare ce nu pot depăşi 1/1 din totalul cotizaţiei lunare, Consiliul de conducere nu poate angaja pentru o anumită acţiune, cheltuieli mai mari de 1/2 din cotizaţia anuală. Angajarea unor cheltuieli ce depăşesc plafoanele arătate mai înainte se fac numai cu aprobarea adunării generale. Dacă excepţional s-a depăşit plafoanele respective se va proceda, după caz, astfel: Biroul executiv va solicita Consiliului să valideze cheltuiala respectivă; Consiliul va solicita Adunării Generale să valideze depăşirea plafonului de cheltuieli.

 

     5. ORGANELE DE CONDUCERE


     5.1. Organele de conducere ale sindicatului sunt:

Adunarea generală a membrilor de sindicat;

Consiliul de conducere al sindicatului;

Biroul executiv al consiliului.

     5.2. Adunarea generală este organul suprem de conducere a sindicatului şi are loc de regulă o dată pe an.

     5.3.Consiliul de conducere exercită atribuţiile adunării generale în perioada dintre două adunări generale consecutive.

     5.4.Biroul executiv exercită în mod operativ, curent, atribuţiile Consiliului de conducere al sindicatului;

     5.5. Sindicatul are dreptul legal de a avea reprezentanţi în toate structurile de conducere ale universităţii cu drept de decizie în privinţa intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi.

    5.6. Durata unui mandat pentru organele de conducere este de 4 ani, cu observaţia că organele alese în anul 2004 au un mandat doar de doi ani. Membrii Biroului executiv nu pot fi aleşi mai mult de două mandate consecutive. Mandatul de 2 ani neluându-se în calcul.

     5.7. Adunarea generală este constituită din toţi membrii de sindicat şi are următoarele  atribuţii:

          - analizează  activitatea sindicatului şi a organelor sale de conducere, stabilind orientările  generale  şi recomandările pri-vind activităţile din perioada următoare;

          - aprobă statutul sindicatului;       

          - validează propunerile de modificare a statutului;

          - aprobă Bilanţul anual şi Raportul anual de activitate al Consiliului de conducere al sindicatului;

          - aprobă Raportul comisiei de cenzori;    

          - validează hotărârile consiliului de conducere al sindicatului luate între două adunări generale;

          - aprobă bugetul  de venituri şi cheltuieli şi execuţia bugetară anuală;

          - stabileşte dimensiunea fondului de grevă;

          - aprobă prin vot deschis declanşarea conflictului colectiv de muncă, a grevei sau a altor forme legale de protest ca ultime soluţii în rezolvarea  conflictului de muncă declanşat, la nivel de Universitate, de Federaţie sau Confederaţie. Hotărârea de declanşare sau de încetare a grevei se ia, de către Consiliul de conducere al sindicatului, în urma organizării unui referendum în acest sens, în cadrul căruia să-şi exprime acordul un număr de 50% + 1 dintre membrii de sindicat.

          - stabileşte sarcinile consiliului de conducere al sindicatului legate de iniţierea şi desfăşurarea negocierilor pentru soluţio-narea conflictelor de muncă;

          - declară greva de solidaritate cu alte sindicate, federaţii, uniuni sindicale sau confederaţii la care este afiliat sau nu;

          - alege prin vot secret, o dată la 4 ani, membrii Consiliului de conducere al sindicatului şi pe liderul de sindicat;

          - validează hotărârile consiliului de conducere cu privire la sancţiunile administrate şi excluderile din sindicat.

          - hotăreşte în legătură cu dizolvarea sindicatului.

     Alegerea preşedintelui (liderului de sindicat) se face prin vot distinct, pe bază de candidatură scrisă depusă la biroul executiv cu 48 de ore înainte de data alegerilor. Adunarea generală se întruneşte o dată pe an la convocarea ei de către consiliul de conducere. În cazuri deosebite se poate convoca adunarea generală extraordinară, la propunerea consiliului, a biroului executiv sau a 1/3 din numărul membrilor sindicatului  aflaţi în evidenţă. Adunarea generală extraordinară are aceleaşi atribuţiuni ca şi adunarea generală ordinară.

     Adunarea generală ordinară sau extraordinară este statutar constituită cu prezenţa a 2/3 din numărul membrilor aflaţi în evidenţă. Dacă la prima convocare nu se întruneşte majoritatea arătată, se convoacă o nouă adunare generală, care se consideră legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Cea de a doua adunare poate avea loc în aceeaşi zi, la distanţă de 1/2 oră faţă de prima. Dacă nici cea de a doua convocare nu este legal constituită atunci se procedează la o a treia convocare ce este legal constituită indiferent de numărul celor prezenţi. Convocarea adunării generale şi ordinea de zi se anunţă cu 7 zile înainte.

     Lucrările Adunării generale se consemnează în procese verbale, scrise în registre numerotate, ştampilate şi semnate de membrii biroului executiv.

     5.8. Consiliul de conducere al sindicatului exercită atribuţiile adunării generale în intervalul dintre două adunări generale şi este constituit din 13-15 reprezentanţi aleşi prin vot secret dintre membrii sindicatului, sau dintr-un alt număr stabilit de Adunarea Generală.

Consiliul de conducere al sindicatului poate proceda la modificarea statutului sindicatului în sensul armonizării lui cu reglementările legale noi care apar şi care au legătură cu activitatea sindicală şi activitatea din învăţământ, cât şi cu a statutului federaţiei şi confederaţiei la care sindicatul este afiliat. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţă primei adunării generale, care le va valida şi apoi vor fi înregistrate la judecătoria teritorială.

     5.8.1. Atribuţiile consiliului de conducere al sindicatului sunt:

asigură conducerea activităţii sindicatului în conformitate cu strategia stabilită de adunarea generală;

 realizează execuţia bugetară;

 reprezintă, prin preşedinte sau alte persoane nominalizate de către acesta, sindicatul în raporturile cu conducerile facultăţilor, a Universităţii sau al Ministerului Educaţiei şi Cercetării;

reprezintă sindicatul, prin liderul de sindicat sau altă persoană desemnată de consiliu, în raporturile cu organele şi instituţiile statului, a altor organizaţii obşteşti, sau cu alte organizaţii sindicale la care s-a asociat, sau la care s-a  afiliat;

hotărăşte în legătură diferitele forme de protest pe care înţelege să le întreprindă în cazul în care intervin neînţelegeri ori disensiunii între sindicat şi conducerea administrativă a Universităţii;

hotărăşte în legătură cu introducerea unor acţiuni în instanţă în vederea apărării drepturilor membrilor de sindicat.

alege prin vot deschis vicepreşedinţii şi secretarul general al sindicatului.

      5.8.2. Hotărârile sale sunt adoptate legal cu votul majorităţii simple a membrilor din care este compus.

     5.8.3. Consiliul de conducere al sindicatului este statutar constituit prin prezenţa a 2/3 din numărul membrilor. Absenţele pot fi admise numai în cazuri bine justificate şi aprobate de ceilalţi membri.

     5.8.4. Şedinţele de lucru ale consiliului, prezidate de preşedinte sau de unul din vicepreşedinţi, se vor desfăşura lunar sau ori de cate ori este nevoie, iar problemele abordate în cadrul fiecărei şedinţe se vor consemna în registrul de procese verbale, care este numerotat, ştampilat, sigilat şi semnat de membrii biroului executiv.

      5.8.5. Activitatea Consiliului se desfăşoară atât în plen cât şi pe 4 comisii.

     Cele patru comisii sunt:

          - comisia pentru probleme statutare;
          - comisia pentru probleme profesionale şi economice;
          - comisia pentru probleme de muncă, sociale şi juridice;
          - comisia de cultură-sport-turism.

     Sarcinile fiecărei comisii se stabilesc prin regulamente proprii care se aprobă de către Consiliul de conducere.

     5.8.6. Biroul executiv al consiliului este alcătuit din 4 membri şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor curente în conformitate cu hotărârile consiliului de conducere al sindicatului şi ale adunării generale.

     Biroul Executiv al consiliului este compus din:

          - preşedinte (liderul de sindicat);
          - 2 vicepreşedinţi;
          - un secretar general.

     5.9. Organul de control al Sindicatului este Comisia de cenzori aleasă de adunarea generală. Ea este formată din 3 membri din care unul va fi desemnat preşedinte de către membrii săi. Atribuţiile  comisiei de cenzori sunt următoarele:

          - verifică întreaga activitate financiar-contabilă a sindicatului, execuţia bugetară şi  modul de  gestionare a patrimoniului sindicatului;

          - urmăreşte modul cum sunt rezolvate cererile, reclamaţiile, petiţiile şi propunerile făcute de către membrii de sindicat a-dresate consiliului şi biroului executiv al sindicatului;

          - analizează abaterile de la etica şi disciplina muncii precum şi de la prevederile statutului; 

          - prezintă în cadrul adunării generale un raport anual cu privire la activitatea desfăşurată.

     5.10. Grupa sindicală este subdiviziunea organizatorică de bază a organizaţiei sindicale, formată din cel puţin 10 membri. Ea se constituie pe baza principiului omogenităţii profesiunilor. Activitatea grupei sindicale se desfăşoară în  cadrul adunării generale ale grupelor sindicale, care au loc cel puţin o dată pe trimestru. Convocarea adunării grupei sindicale se face de către consilierul, (responsabilul) grupei sindicale. În cadrul adunării generale se dezbat toate problemele care influenţează în mod direct sau indirect interesele profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor grupei sindicale. Hotărârile sau propunerile adunării generale a membrilor grupei sindicale vor fi aduse la cunoştinţa consiliului de conducere al sindicatului, de către responsabilul grupei. Consiliul are obligaţia de a efectua toate demersurile în vederea rezolvării problemelor ridicate de membrii de sindicat. Responsabilul grupei sindicale are obligaţia de a convoca adunarea generală a grupei şi de a o informa în legătură cu modul de soluţionare a diverselor revendicări.

 

     6. ORGANIZAREA ALEGERILOR


     6.1 Alegerile pentru Consiliul de conducere al sindicatului, de către Adunarea generală, se organizează din patru în patru ani, decalat cu doi ani faţă de alegerile legislative, la nivelul fiecărei organizaţii sindicale, prin vot direct şi secret  ţinând cont de următoarele cerinţe:

          - competenţa profesională a candidaţilor;

          - integritate morală a lor;

          - vechimea în sindicat, care trebuie să fie de minim un an.

     6.2. Alegerile se desfăşoară în două etape:

          a) În prima etapă ele au loc la nivelul fiecărei grupe sindicale, care-şi alege un reprezentant, numit consilier (responsabil) al grupei sindicale, care este membru de drept în consiliul de conducere al sindicatului.

          b) Cea de-a doua etapă se derulează în cadrul adunării generale, unde se aleg prin vot secret şi ceilalţi membri în consi-liul de conducere până la numărul stabilit şi se validează membrii desemnaţi de către grupele sindicale.

     6.3. Nu pot fi alese în organele de conducere ale sindicatului persoanele implicate în managementul ştiinţific şi administrativ al universităţii.      

     6.4. Candidaturile pentru funcţia de preşedinte (lider de sindicat) se depun în mod direct şi în scris la biroul executiv până cu 48 de ore înainte de adunarea generală pentru alegeri. Alegerea preşedintelui sindicatului se va face de către fiecare membru de sindicat prin vot direct şi secret pe buletine de vot distincte. Preşedintele este membru de drept al consiliului de conducere.

     În ultima şedinţă din mandatul său, vechiul consiliu va alege o comisie formată din 5 membri, din care obligatoriu va face parte şi juristul sindicatului, nominalizat cu ocazia adunării generale de alegeri. Această comisie va organiza şi supraveghea alegerile care vor desemna preşedintele sindicatului şi celelalte organe de conducere şi control.

     Voturile vor fi numărate imediat după încheierea acţiunii de votare, de către comisia desemnată cu sarcina de  organizare şi supraveghere a alegerilor. 

     În urma votului va fi declarat preşedinte, (lider de sindicat) candidatul care va avea 50% + un vot din voturile valabil expri-mate direct în Adunarea generală. Pentru membrii consiliului  fiind aplicabilă aceeaşi regulă.

     6.5. Comisia de alegeri va convoca imediat după stabilirea rezultatelor noul consiliu de conducere al sindicatului căruia îi va prezenta rezultatele alegerilor. În această şedinţă vechiul preşedinte predă gestiunea sindicatului noului preşedinte, care va propune consiliului sindical componenţa biroului executiv.

     Propunerile preşedintelui sindicatului pentru biroul executiv, rămân definitive după votul secret al lor de către consiliul de conducere. Trebuie subliniat faptul că propuneri pentru membrii biroului executiv pot fi făcute de către oricare dintre membrii consiliului.

 

     7. PRIMIREA, RETRAGEREA ŞI EXCLUDEREA DIN SINDICAT


     7.1. Primirea de noi membri se face la cerere cu aprobarea Biroului executiv şi validarea primirii de către consiliu cu majo-ritatea simplă de voturi.

     7.2. Excluderea din sindicat se face pentru abateri grave de la prevederile statutului şi care se exprimă prin vot secret după cum urmează:

          a) pentru membrii ce nu deţin funcţii de conducere cu o majoritate de 2/3 din numărul total  de voturi. Hotărârea este luată de către adunarea generală a grupei sindicale;

       b) responsabilii grupelor sindicale, membrii consiliului şi liderul de sindicat cu o majoritate de 1/2 din numărul total al membrilor prezenţi la adunarea  generală ordinară sau extraordinară.

     7.3. Contestarea deciziei de excludere se poate face în termen de 30 de zile astfel:

     În situaţia prezentată la punctul 7.2./a, consiliul va convoca în termen de 10 zile adunarea generală extraordinară, care se va pronunţa prin vot asupra deciziei grupei sindicale. Hotărârea adunării generale putând fi atacată în instanţă.

     În situaţia prezentată la punctul 7.2./b contestaţia va fi adresată instanţei de judecată.

    7.4. Retragerea din sindicat, individual sau colectiv, se face pe baza unei cereri scrise adresate Biroului executiv. Acordul pentru cererile individuale se comunică imediat.

     7.5. Membrii excluşi sau care se retrag nu mai au nici un drept prevăzut în acest statut.

     Membrii de sindicat care s-au retras din diverse motive pot fi reactivaţi pe baza unei cereri individuale adresate Consiliului de conducere a sindicatului.

 

     8. CONDIŢII DE REVOCARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE CONDUCERE ŞI BIROULUI EXECUTIV AL SINDICATULUI


     8.1. Oricare dintre membrii consiliului de conducere al sindicatului şi al biroului executiv pot fi revocaţi.

    8.2. Revocarea membrilor organelor de conducere se poate face în cazul în care persoanele respective au suferit condam-nări de drept comun, au desfăşurat acţiuni antisindicale şi antisociale sau se constată că sunt incompetenţi, astfel:

preşedintele sindicatului, prin votul secret al adunării generale cu o majoritate de 1/2 + un vot din numărul celor prezenţi;

ceilalţi membri ai consiliului, tot prin votul secret al adunării generale cu o majoritate de 1/2 + un vot  din numărul celor prezenţi;

     8.3. Revocarea se mai poate solicita şi în următoarele condiţii:

          - încălcarea gravă sau repetată a prevederilor statutului;               

          - încălcarea normelor morale, sindicale sau publice;         

          - săvârşirea unei infracţiuni  care a fost sancţionată conform legii penale;            

alegerea celui în cauză în organele de conducere a Universităţii sau numirea într-un post  pentru care legea sau statutul îi interzice să facă parte din organele de conducere ale sindicatului.

     8.4. Revocarea poate fi solicitată de oricare dintre membrii sindicatului în care sens cerea se adresează Biroului executiv, care are obligaţia să verifice sesizarea în termen de trei zile şi să convoace imediat consiliul de conducere al  sindicatului. În cazul când sesizarea se dovedeşte întemeiată, consiliul de conducere al sindicatului dispune suspendarea persoanei în cauza şi procedează la desemnarea unui înlocuitor. În termen de 30 zile de la luarea măsurii de suspendare se convoacă adunarea generală extraordinară care hotărăşte dacă se impune revocarea definitivă sau, după caz, excluderea din sindicat, şi procedează la alegerea conform prevederilor statutului a unei alte persoane pe postul rămas vacant.

 

     9. RESPONSABILITATEA SINDICATULUI


     9.1. Sindicatul apară demnitatea, drepturile şi interesele legitime; economice, profesionale, sociale, sportive şi culturale ale tuturor membrilor săi.

     9.2. Sindicatul se preocupă pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de ridicare a nivelului de pregătire profesională a tuturor membrilor săi prin colaborare cu conducerea Universităţii şi conducerile facultăţilor.

     9.3. Prin organele sale de conducere,. Sindicatul reprezintă interesele  membrilor săi în faţa conducerii universităţii, a insti-tuţiilor puterii judecătoreşti, a autorităţilor administrative locale şi centrale, a celorlalte organizaţii şi instituţii publice ale statului.

     9.4. Participă la negocierea, încheierea şi modificarea Contractului colectiv de muncă.

     9.5. Acordă asistenţă juridică gratuită şi mediază conflictele dintre membrii săi şi conducerea Universităţii.

     9.6. Iniţiază şi desfăşoară activităţi cultural-educative şi sportive cu şi în interesul tuturor membrilor sindicatului.

     9.7. Organizează şi dezvoltă baza materială proprie pentru activitatea cultural-sportivă a membrilor de sindicat şi a tuturor an-gajaţilor.

     9.8. Colaborează cu organizaţiile studenţeşti din Universitate în domenii de interes comun

     9.9. Sindicatul trebuie să fie informat de către organele de conducere ale Universităţii, în ceea ce priveşte: negocierea, înche-ierea şi încetarea contractului individual de muncă; în probleme de salarizare; şi în toate situaţiile în care se iau decizii care influenţează interesele profesionale, economice, sociale şi culturale ale tuturor membrilor săi precum şi a celorlalţi angajaţi.

     9.10. Urmăreşte, prin delegaţi desemnaţi de către consiliul de conducere al sindicatului, corecta desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi intervine când constată încălcări ale regulamentelor, dispoziţiilor legale şi principialităţii.

     9.11. Stimulează orice iniţiativă cu spirit novator şi luptă pentru promovarea tuturor cadrelor pe criterii de competenţă şi inte-gritate morală şi ia atitudine fermă în cazuri contrare.

     9.12. Asigură stabilirea normelor de muncă ale cadrelor didactice în conformitate cu prevederile Statutului personalului di-dactic şi ale celorlalte prevederi legale. Orice activităţi în afara programului de muncă, se pot efectua numai pe baza liberului consimţământ şi vor fi remunerate obligatoriu corespunzător naturii activităţii desfăşurate.

     9.13. Sindicatul conlucrează activ şi continuu cu organizaţiile profesionale şi studenţeşti, cu alte sindicate pe probleme care sunt legate de interesele membrilor sindicatului.

     9.14. Participă şi urmăreşte repartizarea şi utilizarea fondurilor băneşti ale universităţii (inclusiv a celor valutare) destinate tu-turor categoriilor de activităţi, în conformitate cu prevederile legale.

     9.15. Conlucrează cu organismele medico-sanitare în scopul ocrotirii sănătăţii membrilor sindicatului.

     9.16. Efectuează examinarea şi controlul asupra condiţiilor de realizare a protecţiei muncii, putând propune încetarea activi-tăţii în locurile necorespunzătoare.

     9.17. Solicită conducerii universităţii să acorde gratuit, în condiţii legale, echipamente de protecţie, produse antidot şi sporuri pentru membrii de sindicat care lucrează în condiţii deosebite şi speciale de muncă.

    9.18. Stabileşte împreună cu conducerea universităţii sectoarele cu condiţii de muncă deosebite şi speciale, care intră sub incidenţa prevederilor din contractul colectiv de muncă.

     9.19. Urmăreşte îmbunătăţirea cadrului normativ privind ocrotirea mamei şi copilului.

     9.20. Sindicatul combate cu fermitate atitudinile şi acţiunile care au drept efect: obţinerea de  venituri fără muncă;  parazitis-mul; înşelătoria; mita; abuzul de putere; nepotismul; rutina şi conservatorismul. De asemenea combate acţiunile neorganizate şi neautorizate de consiliul de conducere al sindicatului şi propune organelor administrative sancţiuni împotriva persoanelor care săvârşesc asemenea abateri.

 

     10. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR DE SINDICAT


     10.1. Toţi membrii sindicatului indiferent de statutul lor au următoarele drepturi:

          - să participe la acţiunile iniţiate şi desfăşurate de sindicat;

          - să-şi exprime liber şi deschis opiniile cu privire la activitatea sindicatului;

         - de a fi apăraţi în faţa conducerii în cazul încălcării de către aceasta a prevederilor statutului, a contractului colectiv şi in-dividual de muncă şi a legislaţiei muncii;

          - să recurgă la toate formele de protest în situaţiile ce privesc salarizarea, încadrarea în grupe de muncă, nerespectarea codului muncii precum şi cele referitoare la asigurările sociale, igiena şi securitatea muncii;

          - dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale sindicatului;

          - de a fi informat asupra oricărei acţiuni a sindicatului;

         - de a propune măsuri cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă precum şi în ceea ce priveşte ordinea şi disciplina muncii;

          - de a propune suspendarea şi revocarea  reprezentanţilor aleşi în organele de conducere;

          - de a realiza venituri suplimentare din activitatea desfăşurată, în afara normei de muncă, în cadrul Universităţii sau în uni-tăţi din afară cu respectarea obligaţiilor de muncă şi a cadrului legislativ;

          - de a-şi păstra vechimea în sindicat pe perioada concediilor de studii, creşterii copiilor, pensionărilor temporare şi a deta-şărilor în interesul serviciului;

          - de a contesta sancţiunile primite, în termenele prevăzute de lege;

          - de folosire, împreună cu membrii familiilor, a dotărilor sociale, culturale şi sportive ale Universităţii şi Sindicatului;

          - de a beneficia de stimulente băneşti, materiale şi morale, bilete de odihnă sau tratament, etc;

          - de a-şi asigura perfecţionarea pregătirii profesionale prin; schimburi de experienţă; specializări în ţară şi străinătate pre-cum şi prin alte forme prevăzute de lege;

          - de a se bucura de asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege.

     10.2. Membrii sindicatului au următoarele îndatoriri:

          - să achite la timp cotizaţia stabilită prin statut;

         - să respecte  cu stricteţe a hotărârile adunării generale, a consiliului de conducere a sindicatului, a legislaţiei muncii,  a statutului personalului didactic, a legii -învăţământului şi a celorlalte acte normative care reglementează raporturile de muncă;

          - să respecte  prevederile contractului colectiv şi individual de muncă;

          - să participe la toate activităţile organizate de sindicat;

          - să aibă o conduită bazată pe disciplină, corectitudine, colegialitate şi prietenie faţă de partenerii de muncă;

          - să apere şi să protejeze patrimoniul Sindicatului şi al Universităţii;

          - să nu încalce prin activitatea sa profesională drepturile omului şi legile statului;

     10.3. Încălcarea vreuneia dintre obligaţiile consemnate  la punctul10.2 atrage sancţionarea celui în cauză,  în conformitate cu prevederile statutului.

     Sancţiunile pe care le pot primi membrii sindicatului sunt; avertismentul şi excluderea din sindicat.

     Avertismentul este sancţiunea ce se aplică de adunarea generală a grupei sindicale, pentru membrii care nu sunt aleşi în organele de conducere, sau de către adunarea generală, pentru organele alese.

     Contestaţiile asupra unei anumite sancţiuni se depun în termen de 30 de zile de la primirea comunicării scrise la consiliul de conducere, care are obligaţia să comunice în termen de 10 zile la adunarea generală extraordinară, care se va pronunţa cu privire la sancţiunea respectivă. După curgerea termenelor arătate contestatarii  se pot adresa instanţelor de judecată.

 

     11. MIJLOACELE DE PROTEST


     11.1. Sindicatul personalului din Universitatea „1Decembrie 1918" Alba Iulia are dreptul la toate  mijloacele de protest prevă-zute de legislaţia în vigoare.

     11.2. Greva japoneză este hotărâtă de consiliul de conducere al sindicatului prin vot deschis, cu o majoritate de două treimi din numărul total al membrilor. Greva japoneză desemnează dezacordul protestatarilor cu privire la o anumită stare existentă, sau faţă de atitudinea patronatului referitoare la revendicările exprimate de personal. Ea constă în desfăşurarea programului normal de activitate, cu purtarea unei banderole albe pe braţul stâng astfel încât protestul să nu aibă o influenţă negativă asupra evoluţiei de ansamblu a activităţii din cadrul  comunităţii academice.

     De asemenea, biroul executiv hotărăşte asupra datei declanşării Avertismentului de grevă, care constă în informarea condu-cerii Universităţii cu privire la faptul că într-o anumită dată precizată va avea loc greva de avertisment şi ulterior greva generală.

     11.3. Greva de avertisment se desfăşoară pe parcursul a maxim două ore şi este probată legalitatea ei prin referendumul de declanşare a grevei generale.

     11.4. Greva generală este hotărâtă de către membrii de sindicat prin Referendum în urma exprimării adeziunii la grevă a unui număr de ½ + unu dintre membrii de sindicat.

     Negocierile asupra revendicărilor sunt de competenţa Biroului executiv şi comisiei paritare.

     11.5. Recurgerea la ameninţări, intimidări sau represalii împotriva membrilor de sindicat, din cadrul sindicatului personalului Universităţii „l Decembrie 1918"Alba Iulia, precum şi împiedicare organelor de conducere ale acestuia de a lua deciziile adecvate, îndreptăţeşte sindicatul să declare grevă, sau să acţioneze în justiţie, conform legislaţiei în vigoare, persoanele ce se fac vinovate de astfel de acte.

     11.6. Sindicatul poate solicita federaţiilor la care s-a afiliat şi altor organizaţii sindicale naţionale sau internaţionale sprijinul şi solidarizarea cu acţiunile sale revendicative.

     11.7. Consiliul de conducere al sindicatului propune adunării generale declanşarea grevei generale de solidaritate cu alte organizaţii sindicale naţionale sau internaţionale aflate în grevă, sau alte forme specifice mişcării sindicale. Hotărârea adunării generale are caracter executoriu dacă este exprimată de jumătate plus unu dintre membrii de sindicat.

     11.8. În timpul acţiunilor greviste, membrii de sindicat aflaţi în grevă pot primi ajutor de grevă din partea sindicatului în limitele prevederilor din bugetul aprobat.

Consiliul sindicatului poate hotărî, în limita fondurilor disponibile, acordarea de ajutoare financiare altor sindicate aflate în grevă.

 

     12. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII


     12.1. Sindicatul are dreptul: de a-şi aproba reglementări proprii; de a-şi alege liber reprezentanţii; de a-şi organiza gestiunea şi activitatea sa; precum şi de a-şi formula programe proprii de acţiune.

     12.2. Este interzisă orice intervenţie a conducerii Universităţii, a autorităţilor publice şi altor organisme de natură a limita ori întrerupe exercitarea drepturilor sindicale.

     12.3. Sindicatul va aduce la cunoştinţa judecătoriei unde s-a înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a prevederilor statului.

     12.4. La cererea sindicatului, federaţia sau confederaţia la care este afiliat poate delega reprezentanţi să trateze cu condu-cerea Universităţii, să îi asiste sau să îi reprezinte în toate situaţiile, în vederea apărării  intereselor sale.

     12.5. Sindicatul nu poate fi dizolvat şi nici nu i se poate suspenda activitatea în baza unor acte de dispoziţie ale organelor de conducere ale Universităţii.

     12.6. Patrimoniul sindicatului este individual şi netransmisibil pe toată durata existenţei sindicatului. În caz de dizolvare el se transferă de drept organizaţiei studenţeşti din cadrul Universităţii. Dacă nu există o asemenea organizaţie sau dacă ea nu doreşte un asemenea aranjament, atunci patrimoniul se va transmite de drept Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, sau va căpăta o altă destinaţie în conformitatea cu hotărârea adunării generale în care s-a votat dizolvarea.

     Patrimoniul sindicatului poate fi folosit numai în scopurile prevăzute de statut precum şi în conformitate cu legislaţia în vi-goare.

     12.6. Membrii sindicatului beneficiază de vechime în sindicat în cazul transferării în alte unităţi.

 

 

Preşedinte

Prof. univ. dr. ing. ec. Maricel PALAMARIU