Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Sindicatul din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 
Sindicatul din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Statutul sindicatului

 

STATUTUL
SINDICATULUI PERSONALULUI

DIN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918"

DIN ALBA IULIA

 

1.                  DISPOZITII GENERALE

 

1.1.Sindicatul personalului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (numit în continuare doar Sindicatul) se organizează ca persoană juridică, de sine stătătoare constituită prin liberul consimțământ al angajaților Universității.

1.2.Sindicatul s-a constituit, se organizează funcționează conform prevederilor din Carta Organizației Internaționale a Muncii, a Constituției României a Legii sindicatelor nr. 54/2003, a celorlalte acte care legiferează activitățile sindicale, precum și în conformitate cu prevederile propriului statut.

1.3.Sindicatul personalului din Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia este o organizație independentă, strict profesională, care reunește prin libera adeziune, exprimată în scris, toate categoriile de personal cu contract de muncă indiferent de pregătirea profesională, gradul didactic, naționalitate, convingeri politice, religie, sex sau vârstă. În această organizație se pot înscrie pensionarii care au lucrat în învățământul superior. Sindicatul s-a constituit în scopul apărării drepturilor angajaților, prevăzute în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale la care Romania este parte, precum și în contractele colective de muncă precum și în scopul promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor acestuia.

1.4.Sindicatul personalului din Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia poate să primească în componența sa și personal angajat din alte instituții de învățământ sau cultură cu acordul Adunării generale și respectarea prezentului Statut.

1.5.Sindicatul garantează și apără exercitarea dreptului sindical în mod organizat, cât și interesele membrilor săi precum și libertatea de opinie a acestora conform prevederilor Constituției României și a legislației în vigoare.

1.6.Relatiile Sindicatului cu organele de decizie din cadrul Universității se desfășoară conform prevederilor legislației muncii, a normelor ce reglementează activitatea sindicatelor, a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă și al propriului Statut.

1.7.Denumirea sindicatului din Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia este „Sindicatul personalului din Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba iulia. Prescurtat, această denumire poate fi și: Sindicatul Universității „1 Decembrie 1918".

1.8.Sediul Sindicatului: este în municipiul Alba Iulia, strada Nicolae Iorga nr. 11-13, în incinta Universității.

1.9.Sindicatul și organele sale de conducere, alese prin vot secret, au autonomie asigurată în raporturile cu Federația Națională „Alma Mater" la care este afiliat precum și față de celelalte confederații sindicale la care federația „Alma Mater" este afiliată.

1.10. Sindicatul are ca scop înfăptuirea în practică a următoarelor obiective:

- promovarea și apărarea demnității, și intereselor economice, profesionale, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi;

- participarea activă și constructivă la desfășurarea în condiții corespunzătoare a întregii activități din învățământul universitar din Alba Iulia;

- militează pentru asigurarea cadrului specific desfășurării tuturor activităților profesionale și sociale;

- participă în mod direct prin modalități specifice, la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață a membrilor săi;

- organizează și îndrumă manifestările cultural­e-artistice, sportive și turistice ale tuturor angajaților.

1.11. Persoanele care au calitatea de salariat al universității au dreptul fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să adere la sindicat dacă îndeplinesc următoarele condiții:

a)       respecă prevederile prezentului Statut;

b)       plătesc la timp cotizația;

c)       nu execută pedepse privative de libertate prevăzute de lege, sau alte interdicții legale;

1.12. Alte prevederi generale:

a)       nimeni nu poate fi constrâns să facă parte sau nu  ori să se retragă sau nu din sindicat;

b)       o persoană poate face parte numai dintr-un singur sindicat;

c)       membrii de sindicat care se retrag din aceasta organizație nu pot cere restituirea cotizației sau bunurilor donate;

d)       salariații care dețin funcții în structurile de conducere cu putere de decizie în domeniile care fac obiectul acțiunilor sindicale sau care implică exercitarea autorității de stat pot fi membrii de sindicat, dar nu pot face parte din organele de conducere ale sindicatului.

1.13.Sindicatul apăra drepturile membrilor să ce decurg din: legislația muncii; contractul colectiv de muncă; contractul individual de muncă și din alte acte normative care se referă la interesele profesionale, economice, sociale, culturale și sportive, ale angajaților.

Asemenea drepturi sunt aprobate în fața organelor de conducere ale Universității, în fața instanțelor judecătorești, organelor de jurisdicție precum și în fața altor instituții sau autorități ale statului.

1.14.În vederea realizării obiectivelor sale Sindicatul are dreptul să folosească ca mijloace specifice: negocierile; procedurile de soluționare a litigiilor prin mediere, arbitraj sau consiliere; petiția; protestul; mitingul; demonstrația; greva. Hotărârea privind utilizarea acestor mijloace, cu excepția grevei, se ia de către consiliul de conducere. Declanșarea grevei se face pe bază de referendum.

 

2.      AFILIEREA SAU ASOCIEREA

 

2.1.Sindicatul are dreptul de a se afilia la orice Federație sindicală universitară din România, de a se asocia cu alte sindicate în vederea afilierii la orice federație, confederație sau uniune sindicală, de a stabili și întreține relații cu alte sindicate din țară și din străinătate, pe baza hotărârii adunării generale,

2.2.Afilierea sau retragerea se poate face pe baza hotărârii Consiliului de conducere al sindicatului și a validării acestei hotărâri de către adunarea generală ordinară sau extraordinară cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenți la adunarea generală.

 

3.                  DOBÂNDIREA ȘI ÎNCETAREA

CALITĂȚII DE MEMBRUAL SINDICATULUI

 

3.1.Dobândirea calității de membru al sindicatului are loc pe baza cererii scrise, depusă de solicitant la Biroul executiv care are competența de a o aproba. În cazuri deosebite, validarea o va face Consiliul de conducere al sindicatului.

3.2. Membrii sindicatului au dreptul de a se retrage oricând din sindicat, fără a avea obligația de a arata motivele. Cererile de retragere din sindicat se prezintă în formă scrisă și se depun la Biroul executiv având efect începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus.

 

4.      PATRIMONIUL SINDICATULUI

 

4.1.Patrimoniul Sindicatului se compune din bunuri imobile și mobile, precum și din fonduri bănești care pot avea următoarele izvoare de proveniență:

A. Bunuri materiale, cuprinzând bunuri imobile i mobile provenite din:

- fonduri preluate de sindicat;

-   achiziții proprii, înregistrate și justificate conform legislației în vigoare;

-   donații de la persoane juridice și fizice din țară și din străinătate;

-  alte surse legale;

B.     Disponibilități bănești provenite din:

- cotizații lunare calculate din drepturile bănești, care poate fi de până la 1% din salariul de bază a lunii la care se referă drepturile bănești respective și se reține pe statul de plată, odată cu celelalte obligații;

- fonduri provenite din activități cultural- sportive;

- alte venituri provenite din dobânzi, donații, concursuri etc.

C.     Drepturi de creanță constituite din:

- împrumuturi acordate altor organisme din fondurile proprii ale sindicatului;

- achiziția de titluri de valoare (acțiuni, obligațiuni, etc.) în scopul sporirii fondurilor proprii;

- drepturi bănești izvorâte din diverse raporturi juridice prevăzute de lege.

4.2. Fondurile Sindicatului se folosesc pentru: îmbogățirea patrimoniului propriu; finanțarea activităților organizatorico-administrative proprii; ajutor de grevă; studii și cercetări socio-profesionale; ajutoare sociale; cadouri pentru membrii de sindicat, și membrii familiilor lor; organizarea de mese festive cu ocazia unor evenimente; sponsorizări pentru activitățile organizate de Liga studenților; plăți către organizațiile la care se afiliază, în conformitate cu cele prevăzute în prezentul statut și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea generală și pentru alte destinații stabilite de către adunarea  generală.

4.3. Competența aprobării sumelor pentru diferitele categorii de cheltuieli revine, după caz, Adunării generale, Consiliul de conducere și Biroul executiv. Astfel, Biroul executiv aprobă efectuarea unor cheltuieli curente lunare ce nu pot depăși 1/1 din totalul cotizației lunare, Consiliul de conducere nu poate angaja pentru o anumită acțiune, cheltuieli mai mari de .1/2 din cotizația anuală. Angajarea unor cheltuieli ce depășesc plafoane-le arătate mai înainte se fac numai cu aprobarea adunării generate. Dacă excepțional s-a depășit plafoanele respective se va proceda, după caz, astfel: Biroul executiv va solicita Consiliului să valideze cheltuiala respectivă; Consiliu va solicita Adunării Generale să valideze depășirea plafonului de cheltuieli.

 

5.      ORGANELE DE CONDUCERE

 

5.1. Organele de conducere ale sindicatului sunt:

- Adunarea generală a membrilor de sindicat;

- Consiliul de conducere al sindicatului;

- Biroul executiv al consiliului.

5.2. Adunarea generală este organul suprem de conducere a sindicatului și are loc de regulă o dată pe an.

5.3.Consiliul de conducere exercită atribuțiile - adunării generale în perioada dintre două adunări generate consecutive.

5.4.Biroul executiv exercită în mod operativ, curent, atribuțiile Consiliului de conducere al sindicatului;

5.5.Sindicatul are dreptul legal de a avea reprezentanți în toate structurile de conducere ale universității cu drept de decizie în privința intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi.

5.6. Durata unui mandat pentru organele de conducere este de 4 ani, cu observația ca organele alese în anul 2004 au un mandat doar de doi ani. Membrii Biroului executiv nu pot fi aleși mai mult de două mandate consecutive. Mandatul de 2 ani neluându-se în calcul.

5.7. Adunarea generală este constituită din toți membrii de sindicat și are următoarele atribuții:

- analizează activitatea sindicatului și a organelor sale de conducere, stabilind orientările generate și recomandările privind activitățile din perioada următoare;

- aprobă statutul sindicatului;

- validează propunerile de modificare a statutului;

- aprobă Bilanțul anual și Raportul anual de activitate al Consiliului de conducere al sindicatului;

- aprobă Raportul comisiei de cenzori;

- validează hotărârile consiliului de conducere al sindicatului luate între două adunări generale;

- aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și execuția bugetară anuală;

- stabilește dimensiunea fondului de grevă;

- aprobă prin vot deschis declanșarea conflictului colectiv de muncă, a grevei sau a altor forme legale de protest ca ultime soluții în rezolvarea conflictului de muncă declanșat, la nivel de Universitate, de Federație sau Confederație. Hotărârea de declanșare sau de încetare a grevei se ia, de către Consiliul de conducere al sindicatului, în urina organizării unui referendum în acest sens, în cadrul căruia să-și exprime acordul un număr de 50% + 1 dintre membrii de sindicat.

- stabilește sarcinile consiliului de conducere al sindicatului legate de inițierea și desfășurarea negocierilor pentru soluționarea conflictelor de muncă;

- declară greva de solidaritate cu alte sindicate, federații, uniuni sindicale sau confederații la care este afiliat sau nu;

- alege prin vot secret, o dată la 4 ani, membrii Consiliului de conducere al sindicatului și pe liderul de sindicat;

- validează hotărârile consiliului de conducere cu privire la sancțiunile administrate și excluderile din sindicat.

- hotărăște în legătură cu dizolvarea sindicatului.

Alegerea președintelui (liderului de sindicat) se face prin vot distinct, pe bază de candidatură scrisă  depusă la biroul executiv cu 48 de ore înainte de data alegerilor. Adunarea generală se întrunește o dată la convocarea ei de către consiliul de conducere. În cazuri deosebite se poate convoca adunarea generală extraordinară, la propunerea consiliului, a biroului executiv sau a 1/3 din numărul membrilor sindicatului aflați în evidență. Adunarea generală extraordinară are aceleași atribuțiuni ca și adunarea generală ordinară.

Adunarea generală ordinară sau extraordinară este statutar constituită cu prezența a 2/3 din numărul membrilor aflați în evidență. Dacă la prima convocare nu se întrunește majoritatea arătată, se convoacă o nouă adunare generală, care se consideră legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Cea de a doua adunare poate avea loc în aceeași zi, la distanță de 1/2 oră față de prima. Dacă nici cea de a doua convocare nu este legal constituită atunci se procedează la o a treia convocare ce este legal constituită indiferent de numărul celor prezenți.  Convocarea  adunării generale ordinea de zi se anunță cu 7 zile înainte.

Lucrările Adunării generale se consemnează în procese verbale, scrise în registre numerotate, stampilate semnate de membrii biroului executiv.

5.8.Consiliul de conducere al sindicatului exercită atribuțiile adunării generale în intervalul dintre două adunări generale și este constituit din 13-15 reprezentanți aleși prin vot secret dintre membrii sindicatului, sau dintr-­un alt număr stabilit de Adunarea Generală.

Consiliul de conducere al sindicatului poate proceda la modificarea statutului sindicatului în sensul armonizării lui cu reglementările legale noi care apar și care au legătură cu activitatea sindicală și activitatea din învățământ, cât și cu a statutului federației și confederației la care sindicatul este afiliat. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștință primei adunării generale, care le va valida și apoi vor fi înregistrate la judecătoria teritorială.

5.8.1. Atribuțiile consiliului de conducere al sindicatului sunt:

-    asigură conducerea activității sindicatului în conformitate cu strategia stabilită de adunarea generală;

-    realizează execuția bugetară;

- reprezintă, prin președinte sau alte persoane nominalizate de către acesta, sindicatul în raporturile cu conducerile facultăților, a Universității sau al Ministerului Educației și Cercetării;

- reprezintă sindicatul, prin liderul de sindicat sau altă persoană desemnată de consiliu, în raporturile cu organele și instituțiile statului, a altor organizații obștești, sau cu alte organizații sindicale la care s-a asociat, sau la care s-a afiliat;

- hotărăște în legătură diferitele forme de protest pe care înțelege să le întreprindă în cazul în care intervin neînțelegeri ori disensiunii între sindicat și conducerea administrativă a Universității;

- hotărăște în legătură cu introducerea unor acțiuni în instanță în vederea apărării drepturilor membrilor de sindicat.

- alege prin vot deschis vicepreședinții și secretarul general al sindicatului.

5.8.2. Hotărârile sale sunt adoptate legal cu votul majorității simple a membrilor din care este compus.

5.8.3. Consiliul de conducere al sindicatului este statutar constituit prin prezența a 2/3 din numărul membrilor. Absențele pot fi admise numai în cazuri bine justificate și aprobate de ceilalți membri. 

5.8.4. Ședințele de lucru ale consiliului, prezidate de președinte sau de unul din vicepreședinți, se vor desfășura lunar sau ori de câte ori este nevoie, iar problemele abordate în cadrul fiecărei ședințe se vor consemna în registrul de procese verbale, care este numerotat, stampilat, sigilat și semnat de membrii biroului executiv.

5.8.5.Activitatea Consiliului se desfășoară atât în plen cât ți pe 4 comisii.

Cele patru comisii sunt:

- comisia pentru probleme statutare;

- comisia pentru probleme profesionale și economice;

- comisia pentru probleme de muncă, sociale și juridice;

- comisia de cultură-sport-turism.

 

Sarcinile fiecărei comisii se stabilesc prin regulamente proprii care se aprobă de către Consiliul de conducere.

5.8.6. Biroul executiv al consiliului este alcătuit din 4 membri și asigură desfășurarea corespunzătoare a activităților curente în conformitate cu hotărârile consiliului de conducere al sindicatului și ale adunării generale.

Biroul Executiv al consiliului este compus din:

-  președinte (liderul de sindicat);

-  2 vicepreședinți;

-  un secretar general.

5.9.Organul de control at Sindicatului este Comisia de cenzori aleasă de adunarea generală. Ea este formată din 3 membri din care unul va fi desemnat președinte de către membrii săi. Atribuțiile comisiei de cenzori sunt următoarele:

- verifică întreaga activitate financiar-contabilă a sindicatului, execuția bugetară și modul de gestionare a patrimoniului sindicatului;

- urmărește modul cum sunt rezolvate cererile, reclamațiile, petițiile și propunerile făcute de către membrii de sindicat adresate consiliului și biroului executiv al sindicatului;

- analizează abaterile de la etica și disciplina muncii precum și de la prevederile statutului;

- prezintă în cadrul adunării generale un raport anual cu privire la activitatea desfășurată.

5.10.Grupa sindicală este subdiviziunea organizatorică de bază a organizației sindicale, formată din cel puțin 10 membri. Ea se constituie pe baza principiului omogenității profesiunilor. Activitatea grupei sindicale se desfășoară în cadrul adunării generale ale grupelor sindicale, care au loc cel puțin o dată pe trimestru. Convocarea adunării grupei sindicale se face de către consilierul, (responsabilul) grupei sindicale. În cadrul adunării generale se dezbat toate problemele care influențează în mod direct sau indirect interesele profesionale, economice, sociale, culturale sportive ale membrilor grupei sindicale. Hotărârile sau propunerile adunării generale a membrilor grupei sindicale vor fi aduse la cunoștința consiliului de conducere al sindicatului, de către responsabilul grupei. Consiliul are obligația de a efectua toate demersurile în vederea rezolvării problemelor ridicate de membrii de sindicat. Responsabilul grupei sindicale are obligația de a convoca adunarea generală a grupei și de a o informa în legătură cu modul de soluționare a diverselor revendicări.

 

6. ORGANIZAREA ALEGERILOR

 

6.1.Alegerile pentru Consiliul de conducere al sindicatului, de către Adunarea generală, se organizează din patru în patru ani, decalat cu doi ani față de alegerile legislative, la nivelul fiecărei organizații sindicale, prin vot direct și secret ținând cont de următoarele cerințe;

- competenta profesională a candidaților;

- integritate morală a lor;

- vechimea în sindicat, care trebuie să fie de minim un an.

6.2.Alegerile se desfășoară în două etape. În prima etapă ele au loc la nivelul fiecărei grupe sindicale, care-și alege un reprezentant, numit consilier (responsabil) al grupei sindicale, care este membru de drept în Consiliul de conducere al sindicatului.

Cea de-a doua etapă se derulează în cadrul adunării generale, unde se aleg prin vot secret și ceilalți membri în consiliul de conducere până la numărul stabilit și se validează membrii desemnați de către grupele sindicale.

6.3.Nu pot fi alese în organele de conducere ale sindicatului persoanele implicate în managementul științific și administrativ al universității.

6.4.Candidaturile pentru funcția de președinte (lider de sindical) se depun în mod direct și în scris la biroul executiv până cu 48 de ore înainte de adunarea generală pentru alegeri. Alegerea președintelui sindicatului se va face de către fiecare membru de sindicat prin vot direct și secret pe buletine de vot distincte. Președintele este membru de drept al consiliului de conducere.

În ultima ședință din mandatul său, vechiul consiliu va alege o comisie formată din 5 membri, din care obligatoriu va face parte și juristul sindicatului, nominalizat cu ocazia adunării generate de alegeri. Această comisie va organiza și supraveghea alegerile care vor desemna președintele sindicatului și celelalte organe de conducere și control.

Voturile vor fi numărate imediat după încheierea acțiunii de votare, de către comisia desemnată cu sarcina de organizare și supraveghere a alegerilor.

În urma votului va fi declarat președinte, (lider de sindicat) candidatul care va avea 50% + un vot din voturile valabil exprimate direct în Adunarea generală. Pentru membrii consiliului fiind aplicabilă aceeași regulă.

6.5.Comisia de alegeri va convoca imediat după stabilirea rezultatelor noul consiliu de conducere al sindicatului căruia îi va prezenta rezultatele alegerilor. În această ședință vechiul președinte predă gestiunea sindicatului noului președinte, care va propune consiliului sindical componența biroului executiv.

Propunerile președintelui sindicatului pentru biroul executiv, rămân definitive după votul secret al lor de către consiliul de conducere. Trebuie subliniat faptul că propuneri pentru membrii biroului executiv pot fi făcute de către oricare dintre membrii consiliului.

 

7. PRIMIREA, RETRAGEREA ȘI EXCLUDEREA

DIN SINDICAT

 

7.1.Primirea de noi membri se face la cerere cu aprobarea Biroului executiv și validarea primirii de către consiliu cu majoritatea simplă de voturi.

7.2.Excluderea din sindicat se face pentru abateri grave de la prevederile statutului și care se exprimă prin vot secret după cum urmează:

a)     pentru membrii ce nu dețin funcții de conducere cu o majoritate de 2/3 din numărul total de voturi. Hotărârea este luată de către adunarea generală a grupei sindicale,

b)    responsabilii grupelor sindicale, membrii consiliului și liderul de sindicat cu o majoritate de 1/2 din numărul total al membrilor prezenți la adunarea generală  ordinară sau extraordinară.

7.3.Contestarea deciziei de excludere se poate face în termen de 30 de zile astfel:

- în situația prezentată la punctul 7.2./a, consiliul va convoca în termen de 10 zile adunarea generală extraordinară, care se va pronunța prin vot asupra deciziei grupei sindicale. Hotărârea adunării generale putând fi atacată în instanță.

- în situația prezentată la punctul 7.2./b contestația va fi adresată instanței de judecată.

7.4.Retragerea din sindicat, individual sau colectiv, se face pe baza unei cereri scrise adresate  Biroului executiv. Acordul pentru cererile individuale se comunică imediat.

7.5. Membrii excluși sau care se retrag nu mai au nici un drept prevăzut în acest statut.

7.6. Membrii de sindicat care s-au retras din diverse motive pot fi reactivați pe baza unei cereri individuale adresate Consiliului de conducere a sindicatului.

 

8. CONDITII DE REVOCARE A MEMBRILOR CONSILIULUI

DE CONDUCERE ȘI BIROULUI EXECUTIV AL SINDICATULUI

 

8.1.0ricare dintre membrii consiliului de conducere al sindicatului și al biroului executiv pot fi revocați.

 8.2 .Revocarea membrilor organelor de conducere se poate face în cazul în care persoanele respective au suferit condamnări de drept comun, au desfășurat acțiuni antisindicale și antisociale sau se constată că sunt incompetenți, astfel:

- președintele sindicatului, prin votul secret al adunării generale cu o majoritate de 1/2 + un vot din numărul celor prezenți;

- ceilalți membri ai consiliului, tot prin votul secret al adunării generale cu o majoritate de 1/2 + un vot din numărul celor prezenți;

8.3.Revocarea se mai poate solicita și în următoarele condiții:

- încălcarea gravă sau repetată  a prevederilor statutului;

- încălcarea normelor morale, sindicale sau publice;

- săvârșirea unei infracțiuni care a fost sancționată conform legii penale;

- alegerea celui în cauză în organele de conducere a Universității sau numirea într-un post pentru care legea sau statutul îi interzice să facă parte din organele de conducere ale sindicatului.

8.4.Revocarea poate fi solicitată de oricare dintre membrii sindicatului în care sens cerea se adresează Biroului executiv, care are obligația să verifice sesizarea în termen de trei zile și să convoace imediat consiliul de conducere al sindicatului. În cazul când sesizarea se dovedește întemeiată, consiliul de conducere al sindicatului dispune suspendarea persoanei în cauză procedează la desemnarea unui înlocuitor. În termen de 30 zile de la luarea măsurii de suspendare se convoacă adunarea generală extraordinară care hotărăște dacă se impune revocarea definitivă sau, după caz, excluderea din sindicat, și procedează la alegerea conform prevederilor statutului a unei alte persoane pe postul rămas vacant.


 

 

9. RESPONSABILITATEA SINDICATULUI

 

9.1.Sindicatul apara demnitatea, drepturile și interesele legitime; economice, profesionale sociale sportive și culturale ale tuturor membrilor săi.

9.2.Sindicatul se preocupă pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de ridicare a nivelulni de pregatire profesională a tuturor membrilor săi prin colaborare cu conducerea Universitatii și conducerile facultăților.

9.3.Prin organele sale de conducere, Sindicatul reprezintă interesele membrilor săi în fața conducerii universitatii, a instituțiilor puterii judecătoresti, a autoriăților administrative locale și centrale, a celorlalte organizații și instituții publice ale statului.

9.4.Participa la negocierea, încheierea și modificarea Contractului colectiv de muncă.

9.5.Acorda asistență juridică gratuită și mediază conflictele dintre membrii săi și conducerea Universitățtii.

9.6.Initiaza și desfășoară activități cultural-educative și sportive cu și în interesul tuturor membrilor sindicatului.

9.7.0rganizează și dezvoltă baza materială proprie pentru activitatea cultural-sportivă a membrilor de sindicat și a tuturor angajaților.

9.8.Colaborează cu organizațiile studentești, din Universitate în domenii de interes comun

9.9.Sindicatul trebuie să fie informat de căte organele de conducere ale Universității, în ceea ce priveste: negocierea, încheierea și încetarea contractului individual de muncă; în probleme de salarizare; și în toate situațiile în care se iau decizii care influentează interesele profesionale, economice, sociale și culturale ale tuturor membrilor săi precum și a celorlalți angajați.

9.10.Urmarește, prin delegați desemnați de către consiliul de conducere al sindicatului, corecta desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și intervine când constată încălcări ale regulamentelor, dispozițiilor legale și principialității.

9.11.Stimulează orice initiativă cu spirit novator și luptă pentru promovarea tuturor cadrelor pe criterii de competență și integritate morală și ia atitudine fermă în cazuri contrare.

9.12.Asigură stabilirea normelor de muncă ale cadrelor didactice în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic și ale celorlalte prevederi legale. Orice activități în afara programului de muncă, se pot efectua numai pe baza liberului consimțământ și vor fi remunerate obligatoriu corespunzator naturii activității desfășurate.

9.13.Sindicatul conlucrează activ și continuu cu organizațiile profesionale și studențești, cu alte sindicate pe probleme care sunt legate de interesele membrilor sindicatului.

9.14.Participă și urmărește repartizarea și utilizarea fondurilor bănești ale universității (inclusiv a celor valutare) destinate tututor categoriilor de activități, în conformitate cu prevederile legale.

9.15.Conlucrează cu organismele medico­sanitare în scopul ocrotirii sanătățtii membrilor sindicatului.

9.16.Efectuează examinarea și controlul asupra condițiilor de realizare a protecției muncii, putând propune încetarea activității în locurile necorespunzătoare.

    9.17.Solicită conducerii universității să acorde gratuit, în condiții legale, echipamente de protecție, produse antidot și sporuri pentru membrii de sindicat care lucrează în condiții deosebite și speciale de muncă.

9.18.Stabilește împreună cu conducerea universității sectoarele cu condiții de muncp deosebite și speciale, care intră sub incidenta prevederilor din contractul colectiv de muncă.

    9.19.Urmărește îmbunătățirea cadrului normativ privind ocrotirea mamei și copilului.

9.20.Sindicatul combate cu fermitate atitudinile și acțiunile care au drept efect: obținerea de venituri fără muncă, parazitismul, înșelătoria, mita,  abuzul de putere, nepotistnul, rutina și conservatorismul. De asemenea combate acțiunile neorganizate și neautorizate de consiliul de conducere al sindicatului și propune organelor administrative sancțiuni împotriva persoanelor care săvârșesc asemenea abateri.

 

10. DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE

MEMBRILOR DE SINDICAT

 

10.1.Toți membrii sindicatului indiferent de statutul lor au următoarele drepturi:

- să participe la acțiunile inițiate și desfășurate de sindicat;

- sä-și exprime liber și deschis opiniile cu privire la activitatea sindicatului;

- de a fi aparăți în fața conducerii în cazul încălcăriii de către aceasta a prevederilor statutului, a contractului colectiv și individual de muncă și a legislației muncii;

- sä recurgă la toate formele de protest în situațiile ce privesc salarizarea, încadrarea în grupe de muncă, nerespectarea codului muncii precum cele . referitoare la asigurările sociale, igiena și securitatea muncii;

- dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale sindicatului;

- de a fi informat asupra oricărei acțiuni a sindicatului;

- de a propune măsuri cu privire la îmbunătățirea condițiilor de munca precum și în ceea ce priveste ordinea și disciplina muncii;

- de a propune suspendarea și revocarea reprezentanților aleși în organele de conducere;- de a realiza venituri suplimentare din activitatea desfaășurată, în afara normei de muncă, în cadrul Universității sau în unități din afară cu respectarea obligațiilor de muncă și a cadrului legislativ;

- de a-și păstra vechimea în sindicat pe perioada concediilor de studii, creșterii copiilor, pensionărilor temporare și a detașărilor în interesul serviciului;

- de a contesta sancțiunile primite, în termenele prevăzute de lege;

- de folosire, impreună cu membrii familiilor, a dotărilor sociale, culturale și sportive ale Universității și Sindicatului;

- de a beneficia de stimulente bănești, materiale și morale, bilete de odihnă sau tratament, etc;

- de a-și asigura perfecționarea pregătirii profesionale prin; schimburi de experiență; specializări în țară și străinătate precum și prin alte forme prevăzute de lege;

- de a se bucura de asistență socială în condițiile prevăzute de lege.

10.2.Membrii sindicatului au următoarele îndatoriri:

- să achite la timp cotizația stabilită prin statut;

- să respecte cu strictete a hotărîrile adunării generale, a consiliului de conducere a sindicatului, a legislațtiei muncă, a statutului personalului didactic, a legii învățământului si a celorlalte acte normative care reglementează raporturile de muncă;

            - să respecteprevederile contractului colectiv si individual de muncă;

- sä participe la toate activitățile organizate de sindicat;

- sä aibă o conduită bazată pe disciplină, corectitudine, colegialitate și prietenie față de partenerii de muncă;

- sä apere și să protejeze patrimoniul Sindicatului si al Universității;

- să nu încalce prin activitatea sa profesională drepturile omului și legile statului;

10.3.Încălcarea vreuneia dintre obligațiile consemnate la punctul 10.2 atrage sancționarea celui în cauză, în conformitate cu prevederile statutului.

Sancțiunile pe care le pot prirni membrii sindicatului sunt; avertismentul și excluderea din sindicat.

Avertismentul este sancțiunea ce se aplică de adunarea generală a grupei sindicale, pentru membrii care nu sunt aleși în organele de conducere, sau de către adunarea generală, pentru organele alese.

Contestațiile asupra unei anumite sancțiuni se depun în termen de 30 de zile de la primirea comunicării scrise la consiliul de conducere, care are obligația să comunice în termen de 10 zile la adunarea generală extraordinară, care se va pronunța cu privire la sancțiunea respectivă. După curgerea termenelor arătate contestatarii se pot adresa instanțelor de judecată.

 

11. MIJLOACELE DE PROTEST

 

11.1.Sindicatul personalului din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are dreptul la toate mijloacele de protest prevăzute de legislația în vigoare.

11.2.Greva japoneză este hotărâtă de consiliul de conducere al sindicatului prin vot deschis, cu o majoritate de două treimi din numărul total al membrilor. Greva japoneză desemnează dezacordul protestatarilor cu privire la o anumită stare existentă, sau fațăde atitudinea patronatului referitoare la revendicările exprimate de personal. Ea constă în desfășurarea programului normal de activitate, cu purtarea unei banderole albe pe brațul stâng astfel încât protestul să nu aibă o influență negativă asupra evoluției de ansamblu a activității din cadrul comunității academice.

De asemenea, biroul executiv hotărăște asupra datei declanșării Avertismentului de grevă, care constă în informarea conducerii Universității cu privire la faptul că într-o anumită dată precizată va avea loc greva de avertisment și ulterior greva generală.

I

11.3.Greva de avertisment se desfășoară pe parcursul a maxim două ore și este probată legalitatea ei prin referendumul de declanșare a grevei generale.

11.4.Greva generală este hotărâtă de către membrii de sindicat prin Referendum în urma exprimării adeziunii la greva a unui numar de 1/2 + unu dintre membrii de sindicat.

Negocierile asupra revendicărilor sunt de competența Biroului executiv și comisiei paritare.

11.5.Recurgerea la amenințări, intimidări sau represalii împotriva membrilor de sindicat, din cadrul sindicatului personalului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Julia, precum și împiedicare organelor de conducere ale acestuia de a lua deciziile adecvate, îndreptatește sindicatul să declare grevă, sau să acționeze în justiție, conform legislației în vigoare, persoanele ce se fac vinovate de astfel de acte.

11.6.Sindicatul poate solicita federațiilor la care s-a afiliat și altor organizații sindicale naționale sau internațtionale sprijinul și solidarizarea cu acțiunile sale revendicative.

11.7.Consiliul de conducere al sindicatului propune adunării generale declanșarea grevei generale de solidaritate cu alte organizații sindicale naționale sau internaționale aflate în greva, sau alte forme specifice mișcării sindicale. Hotărarea adunării generale are caracter executoriu dacă este exprimată de jumătate plus unu dintre membrii de sindicat.

11.8. În timpul acțiunilor greviste, membrii de sindicat aflați în greva pot primi ajutor de greva din partea sindicatului în limitele prevederilor din bugetul aprobat. Consiliul sindicatului poate hotări, în limita fondurilor disponibile, acordarea de ajutoare financiare altor sindicate aflate în grevă.

 

12. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

 

12.1.Sindicatul are dreptul: de a-și aproba reglementări proprii; de a-și alege liber reprezentanții; de a-și organiza gestiunea și activitatea sa; precum și de a-si formula programe proprii de acțiune.

12.2.Este interzisă orice intervențtie a conducerii Universității, a autorităților publice și altor organisme de natură a limita ori întrerupe exercitarea drepturilor sindicale.

12.3.Sindicatul va aduce la cunoștința judecătoriei unde s-a înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a prevederilor statului.

12.4.La cererea sindicatului, federația sau confederația la care este afiliat poate delega reprezentanți să trateze cu conducerea Universității, să îi asiste sau să îi reprezinte în toate situațiile, în vederea apărarii intereselor sale.

12.5.Sindicatul nu poate fi dizolvat și nici nu i se poate suspenda activitatea în baza unor acte de dispozitie ale organelor de conducere ale Universității.

12.6.Patrimoniul sindicatului este individual si netransmisibil pe toată durata existenței sindicatului, în caz de dizolvare el se transferă de drept membrilor de sindicat rămași în organizație printr-un procent egal pentru fiecare membru sau va căpăta o altă destinație în conformitatea cu hotarârea adunării generale în care s-a votat dizolvarea.

Patrimoniul sindicatului poate fi folosit, numai în scopurile prevăzute de statut precum și ân conformitate cu legislația în vigoare.

12.6.Membrii sindicatului beneficiază de vechime în sindicat în cazul transferării în alte unități.

 

 

Președinte

Ciobota Virgil Ioan